Aleyon

 

Aleyon Bewindvoeringen
postbus 8146
4330 ec middelburg

0113 - 22 83 82
info@aleyon.nl
stip Bewindvoeringen
stip Inkomensbeheer
stip Budgetbeheer
stip Schuldhulpverlening

Veel gestelde vragen

Wanneer u te maken krijgt met bewindvoering, inkomensbeheer of schuldhulpverlening is het denkbaar dat u veel vragen heeft. Onderstaand is er een selectie gemaakt  van de meest gestelde vragen door onze cliënten. Heeft u een vraag die hier niet beantwoord wordt, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Een deurwaarder wil beslag leggen op mijn inboedel. Wordt mijn huis nu leeggehaald?
Nee. Als de deurwaarder beslag legt stelt hij een lijst op van de inboedel die in beslag genomen wordt. Vrijwel alle inboedel mag in beslag genomen worden. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de kleren die u aan heeft, het benodigde eten en drinken voor maximaal een maand en het benodigde bed en beddegoed. De goederen blijven meestal gewoon bij u thuis staan. De deurwaarder kan daarna wel overgaan tot openbare verkoop van de in beslag genomen goederen. U krijgt hiervan op tijd bericht zodat u nog de mogelijkheid hebt verkoop te voorkomen door de schuld te betalen of een betalingsregeling te treffen.

Kan ik beslag op mijn inboedel voorkomen door de deur niet open te doen?
Nee. Als u de deur niet opendoet voorkomt u de beslaglegging niet. De deurwaarder komt gewoon nog een keer. De deurwaarder kan zich bovendien toegang tot uw woning verschaffen met behulp van de politie en een sleutelmaker. Alle extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor uw rekening.

En als ik mijn spullen nu snel verkoop voor het tot een openbare verkoop komt?
Als er eenmaal beslag is gelegd op uw inboedel, mag u deze niet verkopen of weggeven. Dat is strafbaar. Omdat er beslag op uw goederen ligt, kunt u er niet meer zelf over beschikken.

Ik woon bij mijn ouders. Nu dreigt een deurwaarder voor mijn schulden beslag te leggen op de inboedel van mijn ouders. Mag dat?
Nee. De deurwaarder mag alleen beslag leggen op uw eigen inboedel. Woont u bij derden in huis, dan is aannemelijk dat het overgrote deel van de inboedel aan die derden toebehoort. Van spullen die in uw eigen kamer staan is het handig als u met bewijsstukken (bijvoorbeeld aankoopbonnen of garantiebewijzen op naam) kunt aantonen wat van u en wat van uw ouders is.

Kan een incassobureau ook beslag leggen?
Nee. Om beslag te kunnen leggen moet het incassobureau een deurwaarder inschakelen. Deze deurwaarder heeft vervolgens een vonnis van de rechter nodig.

Er is beslag gelegd op mijn loon of uitkering. Mag mijn loon of uitkering helemaal worden ingehouden?
Nee. De beslaglegger moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat u zelf mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van uw gezinssamenstelling, en is wettelijk vastgelegd. De beslagvrije voet is – bij voldoende inkomen - minimaal 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Hebt u hoge woonlasten en geen recht op huurtoeslag? Dan moet de beslaglegger hier in sommige gevallen ook rekening mee houden. Ook moet rekening worden gehouden metde premie van de ziektekostenverzekering. Op de kinderbijslag, de huurtoeslag, de subsidie kinderopvang en de tegemoetkoming schoolkosten mag geen beslag worden gelegd.

Er was al beslag, maar nu legt er nog een schuldeiser beslag. Moet ik nu meer betalen?
Als er al maximaal beslag was gelegd, hoeft u niet meer te betalen. U ontvangt dezelfde beslagvrije voet. De schuldeiser die als eerste beslag heeft gelegd, zorgt voor de verdeling van het in beslag genomen geld onder de beslagleggers.

Er ligt beslag op mijn uitkering/loon. Nu wordt ook het hele vakantiegeld ingehouden. Klopt dat wel?
Ja, zolang u maandelijks de beslagvrije voet ontvangt, mag op het vakantiegeld beslag worden gelegd.

Een deurwaarder wil dat ik een machtiging teken voor de kinderbijslag. Mag dat?
Een deurwaarder kan geen beslag leggen op de kinderbijslag. Wel kunt u vrijwillig een machtiging tekenen voor doorbetaling van de kinderbijslag aan een schuldeiser. U bent hier echter niet toe verplicht, en u kunt de machtiging ook altijd weer intrekken.

Mijn werkgever dreigt mij te ontslaan omdat er loonbeslag ligt. Mag dat?
Nee, loonbeslag is geen geldige ontslaggrond.

De belastingdeurwaarder heeft beslag op mijn auto gelegd en deze meegenomen. Moet ik nu nog steeds wegenbelasting betalen?
Ja. Zolang de auto nog op uw naam staat bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de wegenbelasting los van het feit of u de auto nu wel of niet zelf gebruikt. Zodra de auto is verkocht, ontvangt u een vrijwaring. Vanaf dat moment hoeft u geen wegenbelasting meer te betalen. Eventuele openstaande wegenbelasting van voor die datum moet u wel zelf betalen.

Mijn uitkeringsinstantie verrekent een schuld die ik bij hen heb met mijn uitkering. Mag dat zo maar?
Ja, de uitkeringsinstantie past het recht op verrekening toe. Let u er wel op dat u van de uitkeringsinstantie in elk geval de voor u geldende beslagvrije voet ontvangt.

De belastingdienst gebruikt mijn voorlopige teruggaaf om er mijn belastingschuld mee te verlagen. Mag dat zo maar?
De belastingdienst (maar ook iedere instantie waarvan u geld ontvangt) heeft het recht om bedragen die u van hen tegoed hebt te verrekenen met bedragen die zij van u tegoed hebben. Is het bedrag dat ineens wordt verrekend erg hoog, neem dan contact op met de belastingdienst en vraag of er ook een andere manier is waarop u de schuld kunt terugbetalen.

Ik moet teveel ontvangen uitkering terugbetalen. Nu wordt het bedrag opeens gebruteerd. Wat betekent dat?
Als er een nieuw kalenderjaar aanbreekt nadat de schuld opeisbaar is gesteld, wordt de schuld gebruteerd. Dat betekent dat het bedrag dat u hebt ontvangen een nettobedrag is geweest. Aan het eind van het jaar moet de uitkeringsinstantie over de uitkering sociale premies betalen. Na 31 december moet u daarom ook dit bruto deel van uw schuld terugbetalen aan de uitkeringsinstantie.

De woningcorporatie dreigt met ontruiming van mijn huurwoning. Maar ik heb kleine kinderen. Mag er dan ontruimt worden?
Ook ontruimingen van woningen van gezinnen met kleine kinderen komen voor. Probeert altijd een betalingsregeling met de woningcorporatie te treffen om zo te voorkomen dat deze de schuld uit handen wordt gegeven aan een deurwaarder en de ontruimingsprocedure begint. Ligt de schuld al bij een deurwaarder, overleg dan met uw woningcorporatie en de deurwaarder wat u nog kunt doen om ontruiming te voorkomen.

Mijn woning wordt ontruimd. Wordt mijn inboedel nu ook verkocht?
Nee. Wel is het mogelijk dat als u de woning niet zelf leeg haalt, uw inboedel door de gemeente wordt opgeslagen. Wilt u de inboedel terug, dan moet u kosten voor de opslag betalen. Ook is het mogelijk dat uw inboedel vernietigd wordt.

Ik heb een brief van een deurwaarder gehad waarin met ontruiming wordt gedreigd. Er komt een zitting bij de rechtbank. Moet ik daar heen?
Dit is niet verplicht maar ik wel raadzaam. Lukt het u niet de schuld voor de zitting te betalen, ga dan naar de zitting en geef aan waarom u niet betaalt en wat u zelf voorstelt eraan te doen. Misschien wil de rechter u uitstel verlenen. Gaat u niet naar de zitting, dan wordt de vordering in elk geval toegewezen en kan de deurwaarder met het vonnis de ontruimingsprocedure starten.

Het energiebedrijf/waterbedrijf dreigt met afsluiten van energie/water. Mag dat?
Ja, als u een achterstand in betalen hebt mag dat.

Het energiebedrijf is ook de leverancier van mijn kabel. Nu is de kabel afgesloten omdat ik de energierekening niet heb betaald. Mag dat en wordt nu de energie ook afgesloten?
Ja, dat mag. Vaak krijgt u zodra de kabel wordt afgesloten wel schriftelijk bericht dat u een achterstand hebt. De kans is groot dat als u niet betaalt, ook de energie op korte termijn wordt afgesloten.

Ik sta rood bij de bank. Nu heeft de bank het geld van de spaarrekeningen van mijn minderjarige kinderen gehaald en de roodstand ermee aangezuiverd. Kan dat zomaar?
Ja, de bank mag tegoeden van andere rekeningen en spaarrekeningen die u bij dezelfde bank hebt, overhevelen naar de rekening met de roodstand om de roodstand in te lossen. Dat geldt ook voor rekeningen die u voor uw minderjarige kinderen bij dezelfde bank hebt. Is de rekening door een derde, bijvoorbeeld een opa of oma geopend en is deze persoon, en niet uzelf, de gemachtigde voor deze rekening, dan mag er niet worden verrekend.

Ik heb een limiet bij de bank. Nu trekt de bank die in omdat de roodstand niet binnen drie maanden weer is ingelopen. Mag dat zo maar?
Ja, dat mag. U voldoet niet meer aan de voorwaarden die aan het gebruik van de kredietfaciliteit verbonden zijn. De bank kan alle inkomsten die op uw rekening binnenkomen gebruiken om het tekort aan te zuiveren, en u verder krediet weigeren.

Er is beslag gelegd op mijn bankrekening. Gaat alles wat op de rekening komt nu naar de beslaglegger? En wanneer wordt het beslag weer opgeheven?
Beslag op een bankrekening geldt alleen voor het saldo dat op het moment van beslagleggen op de rekening staat. Is er op dat bedrag beslag gelegd, dan stopt het beslag weer. De bank moet u dan weer over uw rekening laten beschikken. Wil de beslaglegger ook beslag leggen op de gelden die later binnenkomen, dan zal deze opnieuw beslag moeten leggen.

Ik ben gescheiden. Wat gebeurt er met de schulden uit het huwelijk? Worden die gesplitst?
Dat hangt ervan af. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, zijn de schulden gemeenschappelijk en bent u beiden voor de hele schuld verantwoordelijk. Dat heet hoofdelijke aansprakelijkheid. U kunt uw schuldeisers vragen om de schuld te splitsen maar in veel gevallen zullen zij dat niet doen. Betaalt de ene partner niet, dan hebben zij namelijk nog de mogelijkheid de andere partner om betaling te vragen. Om u te beschermen is het voor een aantal financiële transacties, bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek, nodig dat de kredietverstrekker de toestemming van beide partners krijgt door middel van een handtekening. Maar is uw ex-partner tijdens het huwelijk een lening aangegaan, waarvoor u niet hebt getekend, dan kunt u op basis van de huwelijksgoederengemeenschap hier toch op worden aangesproken.
Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan staat in de huwelijkse voorwaarden beschreven welke financiële verplichtingen van welke partner zijn. U bent dan niet over en weer aansprakelijk. Anders is het als u na het tekenen van de huwelijkse voorwaarden samen nog nieuwe financiële verplichtingen bent aangegaan. Voor die schulden bent u wel beiden aansprakelijk.

Ik heb samen met mijn ex-partner een lening. Nu willen we die splitsen. De bank zegt dat dat niet kan en heeft het over hoofdelijke aansprakelijkheid.
U bent allebei verantwoordelijk voor het hele bedrag van de schuld. Betaalt uw ex-partner niets, dan zal de bank u vragen de hele schuld te betalen en andersom. Betaalt u meer dan de helft van de schuld, dan kunt u alles wat u meer hebt betaald dan de helft van de schuld wel opeisen van uw ex-partner.

Ik huur samen met mijn partner een huis. We hebben geen samenlevingscontract en zijn ook niet getrouwd. Kan mijn partner nu ook aansprakelijk worden gesteld voor mijn schulden?
Uw partner kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor financiële verplichtingen die u samen bent aangegaan: als u bijvoorbeeld beiden voor een lening hebt getekend, of voor eventuele achterstanden in vaste lasten zoals de huur en energie (u woont immers beiden in de woning).

Ik ben gescheiden. In het echtscheidingsconvenant hebben we vastgelegd dat mijn ex-partner alle schulden op zich neemt. Nu betaalt hij niet en wil een schuldeiser dat ik ga betalen en dreigt met incassomaatregelen. Geldt dat convenant dan niet?
Nee, de schuldeisers zijn geen partij in het echtscheidingsconvenant. Een echtscheidingsconvenant is een afspraak tussen u en uw ex-partner. Alleen uzelf en uw ex-partner zijn gebonden aan deze afspraak. Uw schuldeisers niet. Was er bij de schuld sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid, dan blijft dat nog steeds zo. Betaalt u een schuld die uw ex-partner zou betalen, dan kunt u uw ex-partner op basis van het convenant wel om terugbetaling vragen.

Mijn ex-partner heeft een schuldregeling getroffen met onze schuldeisers via een kredietbank. Een deel van de schulden is hem kwijtgescholden. Geldt dat nu ook voor mij?
Nee, alleen uw ex-partner heeft een regeling met de schuldeisers getroffen. Dat betekent dat de schuldeisers u nog steeds kunnen benaderen voor de betaling van het restant van de schulden. U kunt proberen zelf ook een regeling te treffen met uw schuldeisers.

Mijn partner heeft een studieschuld. Ben ik verplicht daaraan mee te betalen?
Nee, dat bent u niet. Bij het vaststellen van de hoogte van de aflossing zal de Informatie Beheergroep echter uitgaan van het gezamenlijk inkomen. Wilt u niet meebetalen, dan kunt u dit schriftelijk aangeven. U kunt hiervoor een formulier opvragen bij de Informatie Beheergroep. U kunt elk jaar opnieuw aangeven of u wel of niet wenst mee te betalen. Hieraan is wel een nadeel verbonden. Normaal gesproken wordt de rest van de studieschuld na 15 jaar aflossen kwijtgescholden. De jaren waarin u als partner niet meebetaalt, tellen echter niet mee voor die 15 jaar. Weigert u bijvoorbeeld 5 jaar lang mee te betalen, dan zal uw partner 5 jaar langer moeten aflossen. Hebt u zelf geen inkomen, dan heeft het geen zin meebetalen te weigeren: de aflossing van uw partner wordt er immers niet anders van.

Mijn meerderjarige zoon/dochter heeft een auto en staat op mijn naam. Nu betaalt hij/zij de motorrijtuigenbelasting niet. Moet ik die dan betalen?
Ja, de auto staat op uw naam dus u bentverantwoordelijk voor de betaling van de motorrijtuigenbelasting. Ook kunt u erop worden aangesproken als de auto niet verzekerd, gekeurd is of als er boetes zijn.

Mijn zoon/dochter heeft een mobiel abonnement afgesloten, maar is nog niet meerderjarig. Kan ik nog van dat abonnement af?
In het algemeen hebben minderjarigen voor het aangaan van grote financiële verplichtingen de toestemming van hun ouders nodig. Heeft u niet schriftelijk toestemming voor het abonnement gegeven, dan kunt u de telefoonmaatschappij hier op wijzen en het contract laten ontbinden. Denkt u er wel aan dat u dit zo snel mogelijk doet, zodat er geen grote telefoonschuld ontstaat. Heeft uw zoon of dochter al een aantal malen een schrijven van de telefoonmaatschappij gehad en heeft u al die tijd niet aangegeven dat u het contract wilt beëindigen, dan kan de telefoonmaatschappij u verwijten dat u niet op tijd heeft ingegrepen: door de komst van de nota's op uw adres had u immers gewaarschuwd moeten zijn.

Mijn auto is gefinancierd maar ik kan de aflossingen niet meer betalen. Kan de financier de auto nu in beslag nemen en krijg ik dan een deel van het geld terug?
Dat is mogelijk. Formeel is de auto ook nog eigendom van de financier die bij wanbetalen tot verkoop kan overgaan. Met de opbrengst van de verkoop wordt de schuld dan afgelost. Vaak blijft er dan nog wel een restschuld over. Kunt u de aflossingen niet meer betalen, overleg dan eerst met de financier over een betalingsregeling.

Mijn auto is gefinancierd. Ik wil er eigenlijk vanaf omdat ik de aflossingen te hoog vind. Kan ik de auto zelf verkopen?
Nee, want de auto is uw eigendom (nog) niet. Wilt u van de auto af, neemt u dan contact op met de financier. Die kan dan bepalen hoe de auto wordt verkocht. Weet u zelf een koper die een gunstige prijs biedt, meldt dit dan aan de financier. Misschien gaat deze daarmee akkoord. Houdt u er wel rekening mee dat er na verkoop toch vaak een restschuld overblijft in verband met de kosten van de financiering en de waardedaling van de auto.

Ik heb al heel lang niets meer van een schuldeiser gehoord. Is die schuld nu automatisch verjaard?
Dat hangt van een aantal zaken af. Belangrijk is wanneer de schuld is ontstaan, maar ook wat voor soort schuld het is. Daarnaast is van belang wanneer de schuldeiser u voor het laatst op de schuld heeft aangesproken. Hebt u al een aantal jaren niets van een schuldeiser gehoord, dan is het mogelijk dat de schuld is verjaard.

Mijn vader/moeder is overleden. Hij/Zij laat schulden na. Ik ben zijn/haar erfgenaam. Moet ik nu de schulden betalen?
Dat hangt ervan af of u de erfenis aanvaardt of niet. Als u de erfenis niet aanvaardt, dan hoeft u haar schulden niet te betalen, maar kunt u ook geen aanspraak maken op haar goederen of vermogen. Als u de erfenis beneficiair aanvaardt, geeft u aan dat u alleen wilt erven als er per saldo geen schulden overblijven. U kunt ook eerst om een beschrijving van de erfenis vragen en dan bepalen of u deze aanvaardt. Door goederen van de overledene mee te nemen, geeft u overigens al aan dat u de erfenis aanvaardt, let dus goed op. In sommige gevallen willen schuldeisers bewijs zien dat u de erfenis niet aanvaardt. Dit kan door het bij de notaris vast te laten leggen.

Ik heb spullen op afbetaling gekocht en kan de aflossing niet meer betalen. Nu wil de schuldeiser de geleverde goederen terug. Krijg ik dan het geld dat ik al wel heb betaald terug?
Het is niet zo dat u in ruil voor de goederen uw geld terugkrijgt. De schuld kan hierdoor wel lager worden. De schuldeiser mag de goederen opeisen.

Ik heb iets gehoord over de WSNP als oplossing voor mijn schulden. Een schuldregeling bij een kredietbank duurt lang. Kan ik gelijk van de WSNP gebruikmaken?
Nee. De WSNP is bedoeld voor personen die al hebben geprobeerd een schuldregeling te treffen met hun schuldeisers. Zijn één of meer schuldeisers niet akkoord gegaan, dan kunt u een beroep doen op de WSNP. U moet kunnen aantonen dat u hebt geprobeerd een regeling te treffen voor al uw schulden. Ook moet u al uw schuldeisers in het voorstel gelijk hebben behandeld. Kunt u niet aantonen dat u een redelijke regeling hebt voorgesteld, dan is de kans groot dat u niet wordt toegelaten tot de WSNP. Een uitzondering is de situatie waarin een schuldeiser uw faillissement heeft aangevraagd. Is dat het geval, dan kunt u met spoed een beroep op de WSNP doen om faillissement te voorkomen.


Richtinggevend    |    Doeltreffend